ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VERSIE 2.0 December 2019

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Het gehuurde: de Bagagewagen, tent en/of accessoires.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
− beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren (zoals een sleutel of van onderdelen van het gehuurde. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het gehuurde en het derven van huurinkomsten;
− met of door het gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gehuurde jegens derden aansprakelijk is;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van het gehuurde tussen verhuurder en huurder.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

 1. Verhuurder zal een aanbod altijd schriftelijk bevestigen. Alleen deze zijn geldig.
 2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid vaneen te huren pakket. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van: – de huurtermijn – dehuursom, de wijze van betalen, de mogelijk bijkomende kosten, de hoogte van het eigen risico,

of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet, de eventuele waarborgsom of andere manier van

het stellen van zekerheid. De waarborgsom kan contant of op een andere wijze worden betaald.

 1. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijfte bereiken is.
 2. Bij het aanbod zitten ook de algemene huurvoorwaarden. Bij het akkoord gaan van het aanbod,gaat men ook akkoord met deze algemene huurvoorwaarden. De algemene huurvoorwaarden

  staan ook op onze site.

 3. Op hetzelfde moment dat het aanbod wordt gedaan, krijgt huurder ook te horen:
 • welke trekkracht de trekkende auto zal moeten hebben;
 • tot welk gewicht het gehuurde mag worden beladen;
 • welk rijbewijs noodzakelijk is om met het gehuurde te mogen rijden.ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
 2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeld de dag en het tijdstip waarop de huurperiode aanvangt en eindigt.ARTIKEL 4 – ONTBINDING (BEDENKTIJD)

  Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

  ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. De huursom en de eventueel bijkomende kosten komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan.

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
 2. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw of indexeringen.
 3. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik van het gehuurde, zoals tolgeld, Eurovignet en de kosten voor brandstof, het reinigen en het parkeren.ARTIKEL 6 – DE HUURPERIODE EN DE OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE
 1. (ophaalpakket)Huurder moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het voertuig daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het gehuurde, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen en tekenen voor ontvangst.
 2. Bij kant en klaar kamperen wordt de tent geplaatst op de camping op de door de camping toegestane tijd van aankomst
 3. De huurder mag het gehuurde slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen. Bij kant en klaar kamperen wordt de tent vóór de aangewezen tijd weer afgebroken.
 4. Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 5. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder terug is gegeven.
 6. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige daghuurprijs in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug komt. Daarnaast kan de verhuurder de daghuurprijs verhogen met € 50,- per dag voor elke dag te laat. Ook mag verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het gehuurde terug te geven, dan wordt een hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 7. Zodra de verhuurder weet dat hij te laat zal komen met het terugbrengen van het gehuurde, moet hij dit meteen melden aan verhuurder.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 25% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 21de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 50% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 21de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 75% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de aanvangsdatum van de huurperiode: 90% van de huursom;
 • bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode of later: de volle huursom.
 1. Annuleringen buiten kantoortijden worden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
 2. Het annuleren moet schriftelijk.ARTIKEL 8 – BETALING
 1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
 2. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 1 werkdag nadat het gehuurde isingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
 3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Ditterugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is om welk schadebedrag het gaat. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.
 4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
 5. Als de huurperiode binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, moet

de huursom uiterlijk 42 dagen vóór vertrek betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Heb je niet op het door de verhuurder vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim. Als je in verzuim bent, maant de verhuurder hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van zeven dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaald de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De verhuurder verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is bijvoorbeeld verboden om het gehuurde te gebruiken op een circuit, op een terrein waarvoor het gehuurde niet geschikt is, of op een terrein waarbij vermeld staat dat je er voor eigen risico op gaat.
 2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het gehuurde ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
 3. Huurder moet de bagage aan en in het gehuurde zorgvuldig vastmaken.
 4. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
 5. Huurder mag met het gehuurde naar andere landen wanneer ze op de groene kaart staan. Erkan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 6. Als het gehuurde kapot is, geldt artikel 10 lid 4 en mag de huurder er ook niet mee doorrijden alsdit het erger maakt. Er mag ook niet worden doorgereden als dit slecht is voor de verkeersveiligheid.
 1. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een goede WA-verzekering op het trekkende voertuig. Wanneer u met de aanhanger rijdt is die verzekerd via de WA-verzekering van het trekkend voertuig.
 2. Huurder is gehouden het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen sprake is van strijd met enige wet of enig (overheids-)voorschrift en dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt en schade aan het milieu in de meest ruime zin van het woord wordt voorkomen.
 3. Huurder is gehouden tijdig maatregelen te treffen om schade aan het gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, brand, kortsluiting, lekkage e.d. te voorkomen. Indien zich niettemin schade voordoet aan het gehuurde, dient huurder daarvan onverwijld melding te maken aan verhuurder.
 4. Indien twee of meer personen huurder zijn, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.ARTIKEL 10 – INSTRUCTIES VOOR DE HUURDER
 1. Huurder moet de bandenspanning van de bagagewagen op niveau (laten) houden.( indien van toepassing)
 2. Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 3. Huurder moet ervoor zorgen dat er in het gehuurde niet wordt gerookt.
 4. Huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming verboden in zowel onze ophaal pakketten als inde ingerichte tenten. ( bij het tóch toelaten van huisdieren berekenen wij eenmalig € 150,00

  schoonmaakkosten)

 5. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurdevermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.
 • Huurder informeert de verhuurder hierover;
 • huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
 • huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevantedocumenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
 • huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadigingof vermissing;

5. het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hiertegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.

6. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:

 • om melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aanverhuurder over te leggen;
 • om op geen enkele manier schuld te erkennen.

7. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:

 • dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is gekomen, of dat dit soort schade best eens zou kunnen gaan ontstaan;
 • het kapot gaan van het gehuurde;
 • de vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;
 • dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat er bij hoort kwijtis geraakt;
 • dat er beslag is gelegd op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurderredelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

8. Het kan zijn dat autoriteiten, zoals de politie, aan verhuurder vragen om te zeggen wie er op een bepaald moment het gehuurde heeft bestuurd of gebruikt. Komt dit voor, dan moet huurder zo snel mogelijk vragen van verhuurder beantwoorden.

ARTIKEL 11 – VERPLICHTINGEN VERHUURDER

 1. Op het moment dat de verhuurder het gehuurde aan huurder meegeeft, heeft het gehuurde de juiste bandenspanning, heeft het gehuurde de overeengekomen accessoires en specificaties. Ook zal het gehuurde schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat.
 2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade, als er geen te huren voertuig kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet, wanneer het gehuurde zich al in de hoogste categorie bevindt.
 1. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt, wordt aangegeven.
 2. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee, voor aanvang van de huurperiode.
 3. Verhuurder zorgt dat er in het gehuurde een Nederlandstalige instructie ligt en ook een overzichtvan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 4. In de Nederlandstalige instructie van het gehuurde staat op welke niveau de bandenspanningmoeten worden gehouden.
 5. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
 6. U dient zelf zorg te dragen voor een goede WA-verzekering op het trekkende voertuig. Wanneeru met de aanhanger rijdt is die verzekerd via de WA-verzekering van het trekkend voertuig.
 7. Onze pakketten zijn niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal, verlies of schade is de huurderonverminderd aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten. Wij adviseren daarom ook om een goede (reis) verzekering at te sluiten. (bv Europeesche verzekering , optimaal pakket.)
 8. Bij calamiteiten dient u zelf zorg te dragen voor repatriëring van de bagagewagen
 9. Huisdieren zijn verboden in onze tenten. Behalve in de 450 serie.ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE
 1. Onze pakketten zijn niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten. Wij adviseren daarom ook om een goede (reis) verzekering at te sluiten. (bv Europeesche verzekering , optimaal pakket.)
 2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.ARTIKEL 13 – GEBREKEN AAN HET GEHUURDE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat

verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.

ARTIKEL 14 – OVERHEIDSMAATREGELEN EN INFORMATIE AAN AUTORITEITEN

 1. De overheid kan een sanctie of een maatregel opleggen tijdens de huurperiode en huurder moet dan voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het gehuurde al had toen de huurperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Krijgt verhuurder zo’ n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet huurder meteen wanneer verhuurder hierom vraagt de schade vergoeden. Ook moet huurder dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een andere autoriteit een verkeersovertreding. Men kan dan van verhuurder informatie gaan vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Huurder moet ook hier de kosten van betalen, vanaf € 10,- (inclusief BTW) .
 3. Als huurder dat wil, kan hij een kopie krijgen van het officiële document van een sanctie.ARTIKEL 15 – BESLAG OP HET VOERTUIG, VANWEGE ADMINISTRATIEF- / CIVIEL- / STRAFRECHT
 1. Alle regels van de huurafspraak blijven bestaan, ook al is er beslag gelegd op het gehuurde. Zo moet huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het gehuurde weer bij verhuurder is teruggekomen, zonder een beslag. Dit geldt niet, als beslag is gelegd om iets dat in de risicosfeer van verhuurder ligt.
 2. Huurder betaalt de kosten vanwege zo’ n beslaglegging.ARTIKEL 16 – ONTBINDING VAN DE HUUR

1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terugnemen op het moment dat:

• huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;

 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het gehuurde terug te geven.
 2. Wanneer huurder voor het begin van de huurperiode sterft, wordt de huur ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder ten gevolge van ontbinding op grondvan dit artikel.

  ARTIKEL 17 – KLACHTEN EN BEMIDDELINGSREGELING

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, binnen 24 uur nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

ARTIKEL 18 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER.

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie.

ARTIKEL 20 – DOOR ONS GEPLAATSTE INGERICHTE TENT

20.1 Aankomst en vertrek alsmede gebruik ‘ingerichte’ tent De door ons geplaatste ingerichte tent zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar en de vertrektijden om uiterlijk 10.00 uur, tenzij kampeerspullenverhuur anders is overeengekomen. De aankomst- en vertrekdagen staan vermeld in de reserveringsbevestiging en zijn bindend tenzij ook dit anders met kampeerspullenverhuur is overeengekomen. E.e.a. is in dat geval schriftelijk vastgelegd. Het gehuurde dient in schone staat achter te worden gelaten, waarbij de vaat is gedaan en indien van toepassing het beddengoed is afgehaald.

20.2 De huurders van een ‘ingerichte’ tent dienen zich te houden aan de regels die gelden voor het verblijf op de camping en de richtlijnen die door campingpersoneel kunnen worden verstrekt. Deze regels kunt u opvragen bij de receptie.
20.3 Huisdieren en roken zijn in de ‘ingerichte’ tenten niet toegestaan. ( zie artikel 10.4 )

20.4 Het is huurder of enig ander gebruiker niet toegestaan het gehuurde onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan andere personen in gebruik af te staan, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met kampeerspullenverhuur. Indien enig medegebruik is overeengekomen blijft u als huurder hoofdelijk aansprakelijk tegenover verhuurder.

20.5 De tent(en) en inventaris zijn tijdens bezit van en gebruik door huurder niet verzekerd. Dit geldt zowel voor de ‘ingerichte’ als de afhaal pakketten. Huurder wordt aangeraden zelf te zorgen voor een reisverzekering en (indien van toepassing) een deugdelijke WA verzekering voor uw auto t.b.v. de bagagewagen.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen verhuurder en de huurder.

 

Disclaimer

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geven wij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van kampeerspullenverhuur zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Hulp nodig?